Mechanical Parts

Reference your MECHANICAL PARTS of any type of metal by marking or make a B-molds, dies and punches

¿What engrave?

The engraving in mechanical parts has many uses. Here is some examples of what this technique can offer.
 • Symbols

  CE, food, electricity, recycling ...

 • Logotypes

  Record your company logo

 • Figures

  Any kind of figure

 • Electrodes

  Copper or graphite

 • Plastic Parts

  It depends on the density of the plastic

The projection of a marked /Engraving can be four ways:

Surgical Material

Give with our laser engraving a point of distinction to their surgical tools recording their name or the name of your clinic.

Articles of jewelery

Ideal for personalized gifts. With the laser engraving is accessible to small areas and make prints very small.

Collectables

Have you thought of customize some parts of their collections? Laser engraving can cover what you want.

Commemorative plaques

Celebrating a special event? Anniversary? a commemorative meeting? Does a coworker retires? Bring the plate and recorded the text you want.

Modeling

In the field of modeling you can do all kinds of antique scale, brands, logos, borders, textured ... what is required.

Antique vehicles

Ideal for recording trims hub caps, dashboard, steering wheel car, motorcycle handlebars, or any other place where you want to record.

3D Not Plane

A 3D drawing projected on a non-planar surface (3D) normally with depth or height set in the 3D drawing

3D Plane

A 3D drawing to be projected on a flat surface, usually with the depth or height that 3D drawing sets

2D Not Plane

A 2D drawing projected on a non-planar surface (3D) giving a certain depth.

2D Plane

A 2D drawing projected on a flat surface giving it a certain depth

Plastic Parts

It depends on the density of the plastic

Electrodes

Copper or graphite

Figures

Any kind of figure

Logotypes

Record your company logo

Symbols

CE, food, electricity, recycling ...

Customization

Personalize items that assessed

Mechanical Parts

Make your recordings on your parts or molds

3D

Engraved 3D with different depths or heights.

2D

Engraving a 2D drawing with depth or height.

Millimeters

For the depth of engraving

Microns

For the marking depth

Yellow-Silver

Ideal, at present, for yellow-silver solders.

Filter

Useful also for welding filter indoor areas.

Join steels metals

Very useful for joining steels metals (eg steel tip ejectors copper).

Great contribution of material

Lets make great contributions of material when the weld area required

Rust-resistant laces

The laces are very durable and less susceptible to corrosion by protecting precisely the entry of oxygen the inert gas gives the arc.

"Wheeling"

It is our technical which combines precision and economy.

No bites

In areas with sharp edges allows soldering without classical bites

Highest Accuracy

Because focus more concentrated gas which reduces the impact zone

Cold

The "cold welding" is performed as the part does not require heating.

No distortion or sink marks

Deformation and sink marks are avoided

High precision

Allows the addition of material with an accuracy of tenths of a millimeter

High precision

Allows the addition of material with an accuracy of tenths of a millimeter

Autogenous Welding

Original technique in the world of welding

Pulsed tig welding

Ideal for high-volume landfills.

Micro-plasma Welding

As the impact area reduces, this technique gives a high accuracy.

Laser Welding

The maximum accuracy and security. Discover the advantages!

Trust

Companies with more prestige and quality of the sector have placed their trust in us

Technological Innovation

We make use of all available technologies in the field of welding and 3D Laser Engraving

Customer Care

We provide all project information to our customers and we offer good communication

Working Philosophy

We have a strong philosophy of working to achieve customer satisfaction

Experience

Over 50 years in the field of Welding

Satisfaction

Companies with more prestige and quality of the sector trust us

Quality

Good quality is vital in our services

Quickly

We quick solution your needs

Laser Engraving

Soldagrav is a company specialised in laser etching on all types of metal, including iron, steel, copper, gold, silver, bronze, titanium, etc.

Precision Welding

We specialise in welding moulds, matrixes, medical parts and in general, all special mechanical parts, executing tasks with great precision and the highest quality.

Material quirúrgic

Mitjançant el nostre gravat làser pot fer un punt de distinció a les seves eines quirúrgiques gravant el seu nom o el nom de la seva clínica.

Articles de joieria

Ideal per a regals personalitzats. Amb el gravat làser es pot accedir a zones reduïdes i realitzar gravats molt petits.

Objectes de col·leccionisme

Ha pensat a personalitzar algunes peces de les seves col·leccions? El gravat làser pot cobrir el que busca.

Plaques commemoratives

Celebra un esdeveniment especial?: un aniversari?, una reunió commemorativa?, es jubila un company de treball? Porti'ns la placa i gravem el text que desitgi.

Modelisme

En el camp del modelisme es poden realitzar tot tipus de gravats a escala, de marques, logos, sanefes... el que es precisi.

Vehicles antics

Ideal per gravar en tapaboques, quadre de comandament, volant cotxe, manillar moto, o qualsevol altre lloc on es vulgui gravar.

3D No plà

Un dibuix en 3D projectat en una superfície no plana (3D) normalment amb la profunditat o altura establerta en el dibuix en 3D

3D Plà

Un dibuix en 3D que es desitja projectar en una superfície plana, normalment amb la profunditat o altura que el dibuix 3D estableix

2D No plà

Un dibuix en 2D projectat en una superfície no plana (3D) donant-li una determinada profunditat.

2D Plà

Un dibuix en 2D projectat en una superfície plana donant-li una determinada profunditat

Peces de plàstic

Dependrà de la densitat del plàstic

Electrodes

Coure o grafit

Figures

Qualsevol tipus de figura

Logotips

Grava el teu logo d'empresa

Símbols

CE, alimentació, electricitat, reciclatge...

Customització

Personalitzi aquells articles que valora

Peces Mecàniques

Realitza els teus gravats en les teves peces o motlles

3D

Gravat 3D amb diferents profunditats o altures.

2D

Gravat a un dibuix en 2D amb profunditat o altura.

Mil·límetres

Per a la profunditat del gravat

Micres

Per a la profunditat del marcat

Filtre

Útil també perquè la soldadura filtri en zones interiors.

Unir acers amb metalls

Molt útil per unir acers amb metalls (Ex. Expulsors d'acer amb punta de coure).

Groc-Plata

Ideal, en l'actualitat, per a soldadures amb groc-plata.

Gran aportació de material

Permet efectuar grans aportacions de material quan la zona a soldar ho requereixi

Cordons resistents sense corrosió

Els cordons són molt resistents i menys sensibles a la corrosió precisament per la protecció de l'entrada d'oxigen que el gas inert dóna a l'arc elèctric.

"Tot terrè"

És la nostra tècnica “tot terrè” on es combina precisió i economia.

Sense mossegades

En zones d'arestes vives permet finals de soldadura sense les clàssiques mossegades

Major precisió

A causa que concentra molt més el focus del gas el que redueix la zona d'impacte

En fred

Es realitza la “Soldadura en fred” ja que la peça no precisa escalfar-se.

Sense deformacions ni reabsorcions

S'eviten deformacions i reabsorcions

Màxima precisió

Permet l'aportació de material amb una precisió de desenes de mil·límetre

Soldadura autògena

Tècnica original al món de la soldadura

Soldadura tig pulsat

Ideal per a farciments de gran volum.

Soldadura microplasma

Com redueix la zona d'impacte, aquesta tècnica dóna una gran precisió.

Soldadura làser

La màxima precisió i garantia. Descobreix els seus avantatges!

Confiança

Les empreses de més prestigi i qualitat del sector han dipositat la seva confiança en nosaltres

Innovació tecnològica

Fem ús de totes les tecnologies disponibles en el sector de la Soldadura i el Gravat Làser 3D

Atenció al Client

Proporcionem tota la informació del projecte als nostres clients i oferim bona comunicació

Filosofia de Treball

Tenim una filosofia de treball marcada per aconseguir la satisfacció dels nostres clients

Experiència

Més de 50 anys en el sector de la Soldadura

Satisfacció

Las empresas de más prestigio y calidad del sector confían en nosotros

Qualitat

La bona qualitat és vital en els nostres serveis

Rapidesa

Donem una solució ràpida a les vostres necessitats

Gravat làser 3D

Especialistes en el gravat làser 3D de tot tipus de peces de metall com acer, ferro, cobre, or, plata, bronze, titani, etc. ¡Descobreix les seves aplicacions!

Soldadura de precisió

Especialistes en la soldadura de motlles, matrius, peces mèdiques i en general de peces mecàniques especials, realitzant aportacions de gran precisió i qualitat.

Material quirúrgico

Dele mediante nuestro grabado láser un punto de distinción a sus herramientas quirúrgicas grabando su nombre o el nombre de su clínica.

Artículos de joyería

Ideal para regalos personalizados. Con el grabado láser se puede acceder a zonas reducidas y realizar grabados muy pequeños.

Objetos de coleccionismo

¿Ha pensado en personalizar algunas piezas de sus colecciones? El grabado láser puede cubrir lo que busca.

Placas conmemorativas

¿Celebra un acontecimiento especial?: ¿un aniversario?, ¿una reunión conmemorativa?, ¿se jubila un compañero de trabajo? Tráiganos la placa y grabamos el texto que desee.

Modelismo

En el campo del modelismo se pueden realizar todo tipo de grabados a escala, de marcas, logos, cenefas, texturizados... lo que se precise.

Vehículos antiguos

Ideal para grabar embellecedores de tapacubos, salpicadero, volante coche, manillar moto, o cualquier otro lugar donde se quiera grabar.

El motivo

El motivo del acontecimiento, para que nadie se olvide.

La fecha del acontecimiento

¡Graba tu fecha tan especial!

Nombres o iniciales

Los nombres de la pareja o sus iniciales.

Cenefa

Su cenefa decorativa.

Nombre

El nombre y/o el logo de su restaurante o cualquier otro símbolo coporativo

3D No plano

Un dibujo en 3D proyectado en una superficie no plana (3D) normalmente con la profundidad o altura establecida en el dibujo en 3D

3D Plano

Un dibujo en 3D que se desea proyectar en una superficie plana, normalmente con la profundidad o altura que el dibujo 3D establece

2D No plano

Un dibujo en 2D proyectado en una superficie no plana (3D) dándole una determinada profundidad.

2D Plano

Un dibujo en 2D proyectado en una superficie plana dándole una determinada profundidad

Piezas de plástico

Dependerá de la densidad del plástico

Electrodos

Cobre o grafito

Figuras

Cualquier tipo de figura

Logotipos

Graba tu logo de empresa

Símbolos

CE, alimentación, electricidad, reciclaje...

Customización

Personalice aquellos artículos que valora

Piezas Mecánicas

Realiza tus grabaciones en tus piezas o moldes

3D

Grabado 3D con diferentes profundidades o alturas.

2D

Grabado a un dibujo en 2D con profundidad o altura.

Milímetros

Para la profundidad del grabado

Micras

Para la profundidad del marcado

Amarillo-plata

Ideal, en la actualidad, para soldaduras con amarillo-plata.

Gran aportación de material

Permite efectuar grandes aportaciones de material cuando la zona a soldar lo requiera

Cordones resistentes sin corrosión

Los cordones son muy resistentes y menos sensibles a la corrosión precisamente por la protección de la entrada de oxígeno que el gas inerte da al arco eléctrico.

"Todo terreno"

Es nuestra técnica “todo terreno” donde se combina precisión y economía.

Sin mordidas

En zonas de aristas vivas permite finales de soldadura sin las clásicas mordidas

Mayor precisión

Debido a que concentra mucho más el foco del gas lo que reduce la zona de impacto

En frío

Se realiza la “Soldadura en frío” ya que la pieza no precisa calentarse.

Sin deformaciones ni rechupados

Se evitan deformaciones y rechupados.

Máxima precisión

Permite la aportación de material con una precisión de décimas de milímetro

Filtro

Útil también para que la soldadura filtre en zonas interiores.

Unir aceros con metales

Muy útil para unir aceros con metales (Ej. Expulsores de acero con punta de cobre).

Soldadura autógena

Técnica original en el mundo de la soldadura

Soldadura tig pulsado

Ideal para rellenos de gran volumen.

Soldadura microplasma

Como reduce la zona de impacto, esta técnica da una gran precisión.

Soldadura láser

La máxima precisión y garantía. ¡Descubre sus ventajas!

Confianza

Las empresas de más prestigio y calidad del sector han depositado su confianza en nosotros

Innovación tecnológica

Hacemos uso de todas las tecnologías disponibles en el sector de la Soldadura y el Grabado Láser 3D

Atención al Cliente

Proporcionamos toda la información del proyecto a nuestros clientes y ofrecemos buena comunicación

Filosofía de Trabajo

Tenemos una filosofía de trabajo marcada para conseguir la satisfacción de nuestros clientes

Experiencia

Más de 50 años en el sector de la Soldadura

Satisfacción

Las empresas de más prestigio y calidad del sector confían en nosotros

Calidad

La buena calidad es vital en nuestros servicios

Rapidez

Damos solución rápida a vuestras necesidades

Grabado láser 3D

Especialistas en el grabado láser 3D de todo tipo de piezas de metal como acero, hierro, cobre, oro, plata, bronce, titanio, etc. ¡Descubre sus aplicaciones!

Soldadura de precisión

Especialistas en la soldadura de moldes, matrices, piezas médicas y en general de piezas mecánicas especiales, realizando aportaciones de gran precisión y calidad.

Engraving can be done both negative (the drawing is recording inside) or positive (the record is drawing in relief)
Marked engraved can be performed on all types of metals such as steel, iron, aluminum, copper and graphite.

GALLERY

VIEW FULL GALLERY